اقتصادی
بانک کارآفرین دعوت به همکاری می کند
بانک کارآفرین دعوت به همکاری می کند
06 اسفند 1393

بانک کارآفرین از بازنشستگان یا کارکنان با سوابق مفید بانک های تجاری برای تصدی سمت ریاست شعبه در شهر شیراز دعوت به همکاری می نماید.